Ogłoszenia/Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10, ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w budynku Mickiewicza 60

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim, ul. 11 Listopada 10, ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego w budynku Mickiewicza 60:

Lp.

Adres Pow. użytkowa Cena wywoławcza Wadium

1.

Mickiewicza 60 lok. Nr 3

128,20m2

38,00zł/m2

6 000,00zł

 1. Warunki wymagane od oferentów:
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu najmu lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, który znajduje się na stronie www.smbp.pl w zakładce: Akty prawne.
 • Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania zasad i warunków zawartych w/w regulaminie pod rygorem odrzucenia oferty i utraty wadium.
 • Cena minimalna dla lokalu  nie może być mniejsza niż 38,00zł/m2,  
 • Oferenci przystępujący do przetargu winni uiścić wadium w wysokości 6 000,00zł  do 20.05.2022r. do godz. 945 na konto Spółdzielni w PKO BP SA O/ Bielsk Podlaski Nr 14 1020 1332 0000 1402 0027 0959 – dowód wpłaty należy załączyć do składanej oferty.
 1. Kryteria oceny ofert:
 • Najkorzystniejsza oferta cenowa.
 • W przypadku złożenia kilku ofert o takiej samej cenie najmu lokalu, dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentami przy pomocy powszechnie dostępnych środków komunikacji.
 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w § 7 Regulaminu w pkt. 4.
 2. Wzór oferty na najem lokalu użytkowego Nr 3 oraz Wzór oświadczenia najem lokalu użytkowego
 3. Informacje o szczegółowych warunkach przetargu oraz wymaganiach wobec osób stawiających się do przetargu można uzyskać w Biurze Spółdzielni. Informacji udziela Mirosław Kosecki, pokój Nr 4, tel. 085 731- 20-19, tel. kom. 601-072-006.
 4. Pisemna oferta wraz z oświadczeniem powinna być złożona do dnia 20.05.2022r. do godziny 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. 11 listopada 10, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić dane oferenta uraz umieścić napis „Oferta najmu lokalu Nr 3 w bud. Mickiewicza 60” i włożyć do drugiej koperty, która powinna zawierać wyłączenie napis „Dotyczy przetargu na najem lokalu Nr 3 w dniu 05.05.2022r”.
 5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2022r. o godz. 1005 w biurze Spółdzielni w Bielsku Podlaskim przy ul. 11 Listopada 10.
 6. Z osobą wygrywającą przetarg (złoży najkorzystniejszą ofertę) zostanie zawarta umowa najmu lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bądź odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Back To Top