Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych)  zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielsku Podlaskim Dane kontaktowe : 17-100 Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 10   tel.: 85 7212000,  e-mail:  sekretariat@smbp.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy  przez administratora lub przez stronę trzecią.

3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  W związku z  przetwarzaniem przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku podlaskim  Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do danych osobowych’

2) prawo do sprostowania danych osobowych,

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy.

9. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Back To Top